تاريکی

چرا این همه فرق می کند تاریکی با تاریکی؟ چرا تاریکی ته گور فرق می کند با تاریکی ته چاه؟... فرق می کند با تاریکی زهدان؟... وقتی دایی با آن دو حفره ی خالی چشمها توی صورتش, برگشت طرف درخت انجیر وسط حیاط, طوری برگشت که انگار می بیند. طوری برگشت که من ترسیدم. تو بگو, " نایی ". چرا تاریکی ازل فرق می کند با تاریکی ابد؟ چرا تاریکی پشت چشم هام سوزن سوزن می شود, نایی؟ تو که از ستاره ی دیگری آمده ای ... تو بگو.....

                             چاه بابل - رضا قاسمی

   + چوپان - ٤:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/٢/۱٧