ز سوز هجر وی اش بساز بخون جگر

      مگر به ضجه برون آيد آفتاب، روز دگر

/ 2 نظر / 9 بازدید
asal

من عاشق شمالم با عطر گلهای بهار نارنج [تایید][تایید][تایید][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ][خداحاف[خداحافظ]